האם עבריינים פטורים מעבודות שירות בתקופת הקורונה?

 
התפרצות מגפת הקורונה בישראל ובעולם הינה בבחינת אירוע חסר תקדים, אשר הוביל להוצאת תקנות חירום על ידי הממשלה והנחיות מקיפות בכל תחומי החיים ובין היתר בנוגע להתייצבותם של עובדים במקומות העבודה.

 

האם סופרים את הימים בהם מקום בו מבוצעות עבודות השירות של עבריינים נסגר בתקופת הקורונה?

 

עובדות המקרה

 
אדם נדון לעונש של ששה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות ולעונשים נוספים, לאחר שהורשע בעבירות מס.
 
על פי המלצת הממונה על עבודות שירות, נקבע כי הוא ירצה את עונש עבודת השירות בעמותת “יד שרה”.
 

לאחר מספר שבועות הוחלט על הפסקה זמנית של ביצוע עבודות השירות. בהחלטה נקבע כי עליו “להיעדר מעבודת השירות עד תום תקופת ההשבתה או לעדכון הנחיות בהתאם לקביעת הדרג האמון בשירות בתי הסוהר. יודגש כי עובד השירות ישלים את ימי ההיעדרות ואלה לא יבואו במניין תקופת המאסר”.
 
ההודעה על ההחלטה האמורה נמסר לעותר באמצעות מעסיקו ב”יד שרה”.
 
לאחר שקיבל הודעה שעליו לחזור ולהשלים את עבודות השירות הוא סירב וטען כי ימי עבודות השירות נקטעו על פי ההודעה האמורה.

 
לטענתו מאחר שעבד במקום עבודה “חיוני” ומאחר שעם קבלת ההודעה על הפסקת עבודתו ביקש להמשיך את העבודה ללא הפסקה, הממונה על עבודות שירות לא היה מוסמך להורות לו להפסיק את עבודתו, ואין הוא מוסמך להורות לו עתה להשלים את ימי העבודה החסרים.
 
משכך הוא עתר להתערב בשיקול דעתו של הממונה על עבודות שירות ולהורות על “סיום מאסרו של העותר לאלתר”.
 

טענות העותר

 
עורך הדין של העותר טען כי ראוי ונדרש היה להתיר לעובדי השירות המועסקים במקומות עבודה ‘חיוניים’ להמשיך את עבודתם כסדרה, ולצמצם את הצורך בהיעדרות העובד ממקום העבודה”.
 
עוד נטען כי בהתאם לנהלי שב”ס שעניינם שיבוץ עובדי שירות בעת חירום “על המשיב היה לבחון מקומות עבודה חלופיים בעבור עובדי השירות אשר מקומות עבודתם נסגרו בשל מצב החירום, ומשלא עשה כן, אזי הנטל בנשיאת ימי היעדרות ראוי כי לא ייפול על כתפיו של עובד השירות, שעה שלא נעדר מרצונו, ויתרה מכך, לא הייתה לו אף האפשרות לצמצם את ימי היעדרות”.
 
עוד נטען כי פגיעה בוודאות מועדי ריצוי עבודות השירות מקשה על עובד השירות לתכנן את חייו, וכי בנסיבות העניין אין לחייב את העותר להשלים את ביצוע עבודות השירות.
 

טענות הממונה על עבודות שירות

 
הממונה על עבודות שירות מציין כי משבר הקורונה אינו נתון בשליטתו ובאחריותו של הממונה על עבודות שירות.
 

מדינת ישראל נמצאת כיום בעיצומה של מגפה עולמית (נגיף הקורונה), מצב המחייב עמידה על כללי בטיחות שתכליתם הגנה על חיי אדם.
 
אין המדובר בטעמים הקשורים באופן פרטני בשירות בתי הסוהר או במערך עבודות שירות אלא הנחיות כלליות, המשתנות מעת לעת, אליהן מחויב כלל הציבור והתאמתם לאופי דרישות המעסיקים שעל בסיסן ניצב מוסד עבודות השירות.

סירוב להשלים את עבודות השירות

סירוב להשלים את עבודות השירות

 

מה אומר החוק ?

 

תקנה 10 לתקנות העונשין קובעת כלהלן:
 
“הממונה, רכז עבודת שירות או מפקח רשאים לאשר או להורות לעובד שירות להיעדר מעבודת שירות, ובלבד שעובד השירות ישלים את שעות ההיעדרות, בכל אחד מהמקרים האלה

 
(1) בימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עובדים בהם;
 
(2) מסיבה מיוחדת אחרת ובלבד שההיעדרות לא תעלה על עשרה ימים רצופים; התקיימו טעמים מיוחדים המצדיקים הארכת תקופת ההיעדרות מעבר לעשרה ימים, מתן האישור בסמכות הממונה ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה על ארבעים וחמישה ימים;
 
(3) לרגל שביתה או השבתה במקום עבודת השירות;
 
(4) מחמת הפסקה זמנית בעבודה מטעם מקום העבודה אשר אינה כלולה בימי המנוחה של עובד השירות וימי שבתון על-פי חוק;
 
(5) בימים שבהם היקף ההעסקה במקום עבודת השירות נמוך מ-6 שעות עבודה.”
 

מה האחריות של הממונה על עבודות שירות במשבר הקורונה?

מה האחריות של הממונה על עבודות שירות במשבר הקורונה?

 

הכרעת בית המשפט:

 
בית המשפט פסק כי השבתה, ולו חלקית, במקום העבודה שבו מועסק עובד השירות והפסקה זמנית בעבודה מטעם מקום העבודה, כאמור בס”ק 3 ו- 4 לתקנות, מקנות לממונה סמכות להפסיק באופן זמני את עבודתו של עובד השירות.

 
בסופו של יום בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את העתירה.
 

נגרם לך עוול?

תן לנו לעזור לך

אז איך מתחילים? לחצו כאן