התובע נתקע בחו”ל בגלל משבר הקורונה – מה עושים?

 
בדיון שנערך בבית משפט השלום בחדרה בחודש מאי 2020, עורך הדין של התובע הצהיר כי התובע מתגורר בהוואי אשר נתונה תחת סגר עד יום 31.5.2020 בשל מגפת הקורונה ומסר כי בידו יפוי-כוח נושא אשר יפה את כוחו לפעול בשמו במסגרת התביעה.

 

האם ניתן לקיים דיון ללא נוכחות התובע?

 

נסיבות המקרה

 
התובע היה בעל הזכויות הבלעדיות לחזקה והזכויות הקנייניות והחוזיות לקבלת הבעלות בבית מגורים.
 
בין הצדדים נחתם בין התובע מזה לבין הנתבעים מזה הסכם שכירות בלתי מוגנת, לפיו שכרו הנתבעים למגוריהם דירה בקומה התחתונה של הבית, לרבות כניסה נפרדת לדירה וכן מתקנים ופריטים שהיו מותקנים בה.
 

בתביעה נטען כי הנתבעים הפרו את החוזה במספר הפרות יסודיות, באופן שהקים לתובע זכות לדרוש את פינוים מהדירה, וכי החוזה תם לאחר שלא הוארך.
 
הנתבע התגונן מפני התביעה וביקש לדחותה.
 

 

טענות ההגנה

 
כהגנה מפני התביעה טען הנתבע כי בעת חתימת החוזה לא היה התובע בעל זכות חוקית להשכיר את הדירה.
 
טענה זו, לאו טענה היא. לכתב-התביעה צורף נסח רישום אשר מעיד על בעלותו של התובע בבית.
 
הנתבעים שכרו את הדירה והחזיקו בה – ואילו הנתבע עודנו מחזיק בה כיום – מכוחו של החוזה שנערך עם התובע. אשר על כן מושתק הנתבע מלטעון נגד עצם זכותו של התובע בדירה.
 

הנתבע העלה טענות בדבר פגמים ברצון שליוו את כריתת החוזה על-ידו, לרבות בשל אי-הבנת תוכנו על-רקע אי-שליטתו בשפה העברית. כלומר פגם ברצון בעת כריתת החוזה, כהגדרתו בסעיפים 14 עד 18 בחוק החוזים (חלק כללי) (להלן חוק החוזים), אפילו הוכח – ולא אלה פני הדברים, מקים עילה לביטול החוזה אך אינו עשוי לשמש אמצעי לשם אכיפת החוזה, קל וחומר לכפיית יחסי שכירות על התובע-המשכיר לאחר שתמה תקופת השכירות החוזית המוסכמת.
 
אי הבנת תוכן החוזה על רקע אי שליטה בשפה העברית

אי הבנת תוכן החוזה על רקע אי שליטה בשפה העברית

 
פינוי שעילתה הפרה יסודית של החוזה, לצד סיומה של תקופת השכירות המוסכמת בלי שזו הוארכה.
 
הנתבע לא כפר בכך שלא שולם לתובע מלוא המגיע לפי החוזה, בין בגין דמי השכירות ובין בגין תשלומים בגין הדירה. נטען כי הסכומים הללו לא שולמו מאחר שהתובע התחייב לבצע בדירה תיקונים שלא בוצעו – או שבוצעו רק לאחרונה, ובשל כך גרס הנתבע כי הפעיל את זכות הקיזוז הנתונה לו.
 

בית המשפט ציין כי לשני הצדדים טענות כספיות האחד נגד משנהו. אלו עתידות להתברר בהליך נפרד, ולא בגדרו של ההליך דנן שמוגבל על-פי דין להכרעה בסעד הפינוי.
 
בסופו של יום הנתבע לא העמיד הגנה מפני התביעה, ואילו התובע תמך כדבעי את טענותיו להפרה יסודית ומתמשכת של החוזה בידי הנתבעים, כמו גם להחזקתם בדירה לאחר תום תקופת השכירות המוסכמת. בנסיבות הללו, דין התביעה להתקבל תוך חיוב הנתבע בהוצאותיה.

התובע לא יכול היה להגיע לדיון בעקבות הקורונה

התובע לא יכול היה להגיע לדיון בעקבות הקורונה

 

הכרעת בית המשפט:

 
בתום הדיון הסכימו בעלי-הדין כי ינתן פסק-דין מנומק על-פי החומר שבתיק בית-המשפט, ללא בירור עובדתי וחקירת עדים, ושטחו את טענותיהם.
 
נוכח ההסכמה הדיונית בדבר מתן פסק-הדין על סמך החומר שמצוי בתיק, בית המשפט בחדרה ציין כי אין כל פסול או חסר בכך שהתובע לא נכח בדיון; ודאי כך בנסיבות עליהן הצהיר בא-כוחו, בעטיה של מגפת הקורונה ונוכח היותו תושב חוץ.
 
התביעה התקבלה ובית המשפט הורה לנתבע לסלק ידו מהמושכר.
 

נגרם לך עוול?

תן לנו לעזור לך

אז איך מתחילים? לחצו כאן